Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a: Lara-opleidingen

Huisakker 4
4721 AW Schijf

Tel. 0622 – 444193

b.     Opdrachtgever:
elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Lara-Opleidingen onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Lara-Opleidingen een opdracht geeft of heeft gegeven.

c.      Opdracht:
de opdracht van een opdrachtgever aan Lara-Opleidingen tot het verzorgen van een opleiding, module, training of workshop al dan niet ten behoeve van personeel van een bedrijf of (overheids)instelling of particulier, en/of tot het vervaardigen en leveren van lesmateriaal in welke vorm dan ook.

d.     Opleiding(en):
een door Lara-Opleidingenverzorgde opleiding, module, training of workshop (hierna voor de leesbaarheid aangeduid met ‘opleiding’). Deze wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam van de opleiding in combinatie met een omschrijving. Lara-Opleidingen werkt samen met een team vakdocenten, trainers en coaches, die allen voorafgaand aan een opleiding een geldige VAR wuo overleggen aan Lara-Opleidingen. Lara-Opleidingen is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht door een van haar docenten, trainers of coaches. Lara-Opleidingen attendeert haar docenten, trainers en coaches op het verplicht hebben van een aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen.

e.     Deelnemer(s):
de particulier of de door opdrachtgever opgegeven pers(o)on(en) die deelneemt/deelnemen aan een door Lara-Opleidingen verzorgde opleiding.

f.      Aanmelding:
de inschrijving van deelnemer(s) voor een opleiding waarbij een overeenkomst tot het ontvangen van een opleiding (of module) wordt aangegaan.

g.     Opleidingsmateriaal:
Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke (digitale) vorm dan ook, dat voor uitvoering van een opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1   Op alle offertes en aanbiedingen van Lara-Opleidingen en op alle door Lara-Opleidingen gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2   Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer(s) en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3   Indien opdrachtgever zorg draagt voor aanmelding van deelnemer(s), verplicht opdrachtgever zich jegens Lara-Opleidingen deze algemene voorwaarden aan deelnemer(s) bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Lara-Opleidingen tegen alle claims van deelnemer(s), in het geval Lara-Opleidingen jegens deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

 Artikel 3. Overeenkomsten

3.1   Aanmeldingen zijn voor Lara-Opleidingen eerst bindend nadat Lara-Opleidingen deze schriftelijk (opdrachtbevestiging/e-mail) of telefonisch heeft bevestigd. Deelnemer(s) ontvangt (ontvangen) een bevestiging van de aanmelding per mail, vergezeld van of gevolgd door een lesrooster (data/tijden) en factuur (of facturen bij gespreide betaling).

3.2   Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Lara-Opleidingenslechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Lara-Opleidingenzijn aanvaard of voor zover Lara-Opleidingen feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3   Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het opleidingsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Lara-Opleidingen, doch kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4   Fouten in het opleidingsmateriaal of andere door Lara-Opleidingen vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties hebben voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs. Lara-Opleidingen is evenmin verantwoordelijk voor voornoemde fouten in aangekocht (c.q. aanbevolen) lesmateriaal en accepteert m.b.t. dit materiaal geen enkele afkeuring, weigering of wijziging van het product, de opleiding en/of de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Prijzen en aanbiedingen

4.1   De opleidingsprijzen en examengelden zoals vermeld op de website (www.laraadviesburo.nl) zijn inclusief btw (21% en 6%), tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Lara-Opleidingen is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan opdrachtgever en deelnemer(s) door te berekenen mits btw van toepassing. Bij opleidingen aan jongeren tot en met 20 jaar is geen btw-plicht. Opdrachtgever geeft voorafgaand aan de opleiding door aan Lara-Opleidingen of de opleiding wordt verzorgd voor een jongere.

4.2   Afhankelijk van het niveau van de deelnemer(s), van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de opleiding korter of langer uitvallen dan door Lara-Opleidingen was aangegeven.
Lara-Opleidingen heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden.
Lara-Opleidingen informeert opdrachtgever of deelnemer(s) tijdig over deze aanpassing.
Lara-Opleidingen doet wat in haar vermogen ligt om aanpassingen te voorkomen of te beperken en houdt het belang van de opdrachtgever in het oog.

4.3   Wijzigingen in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

4.4   Ingeval van aanbiedingen geldt een minimum orderbedrag van € 1.000,00 tenzij Lara-Opleidingen anders bepaalt. Aanbiedingen zijn slechts geldig bij particuliere aanmeldingen en niet bij aanmelding door een bedrijf of indien particulier de opleiding terugbetaald krijgt van (declareert bij) de werkgever/een bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Aanbiedingen zijn niet geldig indien sprake is van één-op-één les. Aan bedrijven wordt – ingeval van een maatwerktraject – op basis van offerte gefactureerd. Aanbiedingen zijn evenmin gelding indien sprake is van termijnbetaling (zie ook 4.5).

4.5   Ingeval van termijnbetaling worden administratiekosten van € 25,00 (exclusief 21% btw) in rekening gebracht. Het totaalbedrag wordt opgesplitst in termijnen, die Lara-Opleidingen bepaalt. Ingeval van termijnbetaling vervalt het recht op korting (zie ook 4.4). In de eerste termijnbetaling worden – naast de termijnbetaling voor de lessen – de kosten voor lesmaterialen en de administratiekosten verrekend. Een termijnbetaling dient te zijn voldaan op de uiterste dag van betaling zoals aangegeven in de deelfacturen. De deelfacturen worden eenmalig (digitaal) aan het begin van de opdracht verstrekt aan de opdrachtgever. Bij het niet tijdig voldoen van een termijnbetaling behoudt Lara-Opleidingen zich het recht voor de verzorging van de lessen aan de opdrachtgever te staken. De restbetaling blijft onverminderd uitstaan bij de opdrachtgever en dient volledig te worden voldaan. Indien opdrachtgever de restbetaling heeft voldaan, zal Lara-Opleidingen– indien mogelijk – de opdrachtgever (deelnemer) laten instromen bij dezelfde opleiding (module) op een nader te bepalen tijdstip of heeft de opdrachtgever (deelnemer) de keuze om zonder verdere lessen het proefexamen en examen te maken.

In een uitzonderlijk geval kan een laatste termijnbetaling plaatsvinden nadat het examen is afgelegd. Opdrachtgever (deelnemer) krijgt eerst na ontvangst van het totaalbedrag uitsluitsel over het feit of hij (zij) is geslaagd dan wel afgewezen voor een (deel)examen.

Artikel 5. Levering, leveringstijd

5.1   Alle door Lara-Opleidingen genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2   Lara-Opleidingen is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Lara-Opleidingen en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5.3    Indien in voorkomende gevallen een opleiding van start gaat met in beginsel één deelnemer, dan behoudt Lara-Opleidingen zich het recht voor om de lesduur van 3 uur te verkorten naar een lesduur van 2 – 2,5 uur. Dit omdat in een één-op-één situatie er minder rekening gehouden hoeft te worden met diverse niveaus van deelnemers en eventuele uitleg- of discussietijd minder zal zijn. Dit verandert niets aan de prijs. Het voordeel ligt bij de deelnemer in die zin, dat hij/zij optimaal profiteert van de individuele aandacht. Lara-Opleidingen behoudt zich het recht voor om latere opdrachtgevers te plaatsen bij lopende opleidingen, tenzij vooraf anders is vastgelegd. Bij incompanytrajecten zal Lara-Opleidingen nimmer andere opdrachtgevers laten instromen, tenzij de opdrachtgever van het opleidingstraject hier zelf om vraagt t.b.v. van eigen personeel of indien opdrachtgever van het incompanytraject hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven aan Lara-Opleidingen.

Artikel 6. Betaling

6.1   Facturen dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Lara-Opleidingen(zoals o.a. bij last-minute-aanmeldingen en gespreide betaling). Zie ook 10 inzake annulering.

6.2   Indien niet tijdig is/wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer(s) in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Zie ook 10 inzake annulering.

6.3   Opdrachtgever of deelnemer(s) zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd. Zie ook 10 inzake annulering.

6.4   Alle kosten die Lara-Opleidingen moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer(s). Deze kosten worden geacht tenminste 10%, met een minimum van € 75,= van het te vorderen bedrag te bedragen. Zie ook 10 inzake annulering.

6.5   Lara-Opleidingen heeft steeds het recht om zowel voor, tijdens als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor Lara-Opleidingen van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door Lara-Opleidingen is ontvangen. Zie ook 10 inzake annulering.

Artikel 7. Deelnemer(s), Lessen, Opleidingsmateriaal

7.1    Toelating van deelnemer(s) op grond van het voldoen aan de door Lara-Opleidingen verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de deelnemer(s) de opleiding met succes zal (zullen) doorlopen c.q. afronden. Indien een opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemer(s) in principe aan de opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door Lara-Opleidingen te verstrekken toelatingsnormen en adviezen.

7.2   Lara-Opleidingen heeft het recht deelnemer(s)s die door zijn/haar/hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding (ver)hinderen, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het opleidingsgeld onverlet.

7.3    Aan de hand van de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Lara-Opleidingen is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van deelnemer(s)s die verhinderd was/waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

7.4   In principe worden geen duplicaten van opleidingsmateriaal ter beschikking gesteld. Lara-Opleidingen kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt, in welk geval de duplicaten tegen betaling zullen worden verstrekt.

7.5    Opdrachtgever verplicht zich docenten, trainers en coaches van Lara-Opleidingen die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever met zich kunnen meebrengen. Voorts dient Lara-Opleidingen, althans haar docenten, trainers en coaches, voldoende op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen ter vermindering van voornoemde gevaren en ter voorkoming van ongelukken. (Zie ook 1d.)

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1   Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het voor en/of door Lara-Opleidingen vervaardigde opleidingsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, berust bij Lara-Opleidingen tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2   Opdrachtgever en deelnemer(s) mogen al het door Lara-Opleidingen vervaardigde en/of ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal of enig ander werk uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken en uitsluitend voor het aantal aangemelde deelnemers. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van enig onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lara-Opleidingen niet toegestaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid bedrijfsgegevens

9.1   De aansprakelijkheid van Lara-Opleidingen is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. De wettelijke aansprakelijkheid voor haar docenten, trainers en coaches en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, ligt bij docenten, trainers en coaches zelf.

9.2   Lara-Opleidingen aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer(s) of opdrachtgever.

9.3   Al het door Lara-Opleidingen ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Lara-Opleidingen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Lara-Opleidingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4   Ingeval van ontwikkeling en/of samenstelling van opleidingsmateriaal of andere werken naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van opdrachtgever ontvangen, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het opleidingsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Lara-Opleidingen tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.5   Lara-Opleidingen verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Lara-Opleidingen niet dan uitsluitend na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventuele door opdrachtgever en/of deelnemer(s) aan Lara-Opleidingen ter beschikking gestelde gegevens zullen door Lara-Opleidingen vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt (zoals o.a. t.b.v. het vervaardigen van een diploma), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lara-Opleidingen neemt de wet op bescherming van persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Annulering

10.1       Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding heeft Lara-Opleidingen te allen tijde het recht een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2   Annulering van een deelname aan een opleiding door opdrachtgever of deelnemer(s) kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

Incompanytrajecten:
Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden en wordt alleen ontvankelijk verklaard na bevestiging van Lara-Opleidingen waarna navolgende annuleringskosten (incompanytrajecten) van toepassing zijn:
Tenzij een opleiding is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van opleidingsmateriaal, in welk geval lid 3 van dit artikel van toepassing is, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot 62 werkdagen voor aanvang van de opleiding.
Bij annulering van een incompanytraject van 30 – 61 werkdagen voor aanvang van de opleiding is 75% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
Bij annulering van een incompanytraject korter dan 30 werkdagen is het volledige factuurbedrag verschuldigd (indien gespreide betaling is overeengekomen, worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).

Open inschrijvingen:
Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden en wordt alleen ontvankelijk verklaard na bevestiging van Lara-Opleidingen waarna navolgende annuleringskosten (open inschrijvingen) van toepassing zijn:
Bij annulering van de opleiding is opdrachtgever (deelnemer) ongeacht de reden van annulering een minimumbedrag van € 25,00 verschuldigd, tenzij bij aanmelding anders overeengekomen. Bij annulering van 30 tot 20 werkdagen voor aanvang van de opleiding is opdrachtgever (deelnemer) 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).
Bij annulering van 20 tot 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding is opdrachtgever (deelnemer) 75% van het totale factuurbedrag verschuldigd (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).
Volledige vergoeding van het factuurbedrag (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld) is verschuldigd indien binnen 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd (bij gespreide betaling worden alle factuurbedragen bij elkaar opgeteld).

10.3 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een opleiding, bij aangetekend schrijven tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van Lara-Opleidingen overmacht daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door Lara-Opleidingen in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Lara-Opleidingen reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Indien de overmacht een bepaalde opleidingsbijeenkomst betreft, zal Lara-Opleidingen voor zover mogelijk in overleg met opdrachtgever een andere tijd en/of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele opleidingsprogramma een nader te bepalen tijdseenheid opschuiven.

Artikel 12. Ontbinding

Lara-Opleidingen kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever of deelnemer(s) ontbinden indien:

a.      Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b.     Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

c.      Opdrachtgever of deelnemer(s) één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door Lara-Opleidingen bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Lara-Opleidingen rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Lara-Opleidingen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover opdrachtgever of deelnemer(s) niet binnen één maand nadat Lara-Opleidingen zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.